YÖNETİM SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Apartman Yöneticilik

TARAFLARI

……………….. Apartmanı Kat Malikleri adına

Adres

Ensan Proje İnş. Müh. Ltd. Şti.

Çankaya Mahallesi Farabi Sokak No: 24/22 Çankaya/ANKARA

TEL: +90 (850) 441 3228

KONUSU

………….. Kat Maliklerinin ………………. tarihli genel kurul toplantısında yöneticinin dışarıdan seçilmesine karar verilmiş ve yönetici seçimi için ……………………………. yetki verilmiştir. Kat Malikleri Kurulunun bu kararı uyarınca; kat malikleri dışında, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesi içerisinde ……………….. Apartmanı yöneticiliğinin Ensan Proje İnş. Müh. Ltd. Şti. tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

SÜRE: Yöneticilik süresi 1 (Bir) yıl olup  ../ .. / 2018- .. / … /2019 tarihleri arasında yönetim dönemini kapsamaktadır

ÜCRET: Yöneticiye bu görevi nedeniyle, her daire aylık ………..-(……………….) TL. ücret ödeyecek olup, bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği kat maliklerinin ödeyeceği aidatlara dahil etmek suretiyle ödenecektir.

YÖNETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 1 Hafta içinde işletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.

Yakıt giderleri (Ton/Kömür – m2/Doğalgaz – Litre/Mazot) değerlendirilip yıllık apartman işletme giderleri projesine eşit taksitler halinde yansıtılacaktır.;

Yönetici ,………………………………………… apartman adına olan hesabı kullanabileceği gibi, isterse başka bir bankada apartman adına bir hesap açarak aidatların  bu hesaba yatırılmasını isteyebilir. Her ayın ilk 10 (On) günü içinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerekli görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere, apartman yöneticisi olarak bir avukata vekâlet verebilir. Aylık %10 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtacaktır.

Apartman kapıcısının ücretinin, sigorta pirim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi, ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması.

Apartmana ait genel doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlamak.

Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.

Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.

Denetçinin talep etmesi halinde ve en geç bir hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıya çağırmak.

Apartman görevlisinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.

Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu olağan toplantısını yapmak üzere toplantıya çağırmak

Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler

DİĞER HUSUSLAR

Ensan Proje İnş. Müh. Ltd. Şti., yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, ……….. tarihli Kat Malikleri toplantısında alınan karar gereği ……. daire maliki ……………………………. denetçi olarak görev yapacaktır. –  Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde, Kat Malikleri Kurulunun tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır. –  Bu mukavelede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir

Apartmanı Kat Malikleri adına                                                                        Ensan Proje İnş. Müh. Ltd. Şti

Ensan Yönetim ve Danışmanlık olarak bu yola çıkmamızda ki en önemli unsurlardan biri olan Apartman Site Yönetimi firmamızın üzerinde önemle durduğu konuların başında gelmektedir.

Günümüz yaşam koşulları ve kentleşmenin bir sonucu olarak insanlar çeşitli meskenlerde bir arada yaşamayı tercih etmişlerdir. Buna bağlı olarak ortak yaşam alanlarında çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bu sorunlar hepimizin bildiği ancak şehir yaşamının getirmiş olduğu yoğunluktan düşünmeye bile zamanımızın olmadığı, günlük yaşantımızı fazlasıyla etkileyen konulardır. Örneklendirmek gerekirse:

– Aidat belirleme ve toplamada ki adaletsizlik

– Meskene ait İşletme Projesinin geçmiş dönem verileri ve planlanan gelecek dönem harcamalarına göre hazırlanmaması

– Kat malikleri kanununa uymayan Genel Kurul Toplantıları ve uygulamaları

– Çağrısız ve tebligatsız genel kurul toplantıları

– 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun gereklerinin yerine getirilmemesi ve Kat Maliklerinin mağdur edilmesi

– Şeffaf ve Güvenilir olmayan yönetimler

– Denetim mekanizmalarının zayıflığı

– Hak edilen hizmetin alınamaması

– Apartmanlarca tutulması gereken noter onaylı defterlerin tutulmaması veya gelişigüzel tutulması

– Borcunu ödeyen ve ödemeyenin aynı hizmeti görmesi

– Bildirimsiz personel çalıştırılması,

Bunlar gibi birçok sorun sizi ve ailenizi huzur ortamında yaşamaktan mahrum etmektedir.

Bina, site, iş merkezi, avm vb. alanlarınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmiyorsanız, buralar sizler için ürkütücü yerler olmaya başlayabilir. Bu noktada devreye biz giriyor ve yapılarınız için güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Bunlar güvenlik kameraları(cctv), güvenlik personelleri, güvenlik odası, alarmlardır.

“Bunlar bizde var o yüzden gerek duymuyoruz” diyorsanız, Sizlerden güvenliğiniz için kontrol etmenizi istediğimiz hususlar:

– Güvenlik personeliniz eğitimli mi?

– Güvenlik kameralarınız her zaman kayıtta ve kapalı devre sistemden oluşmakta mı?

– Yapınızda meydana gelen olay ve sorunları kontrol edebilmeniz için bu sistemi denetleyebileceğiniz güvenli bir alanınız bulunmakta mı?

– Bir problem halinde alarmınız kendi kendine çalıp sadece etrafı mı uyaracak yoksa merkeze bağlı bir sistemle gerekli mercilere (itfaiye, polis) bilgilendirme yapıp vakit kaybetmeden müdahale edilmesini mi sağlayacak?

Size yardımcı olmak bizim görevimizdir. Bu konular için bize ulaşabilirsiniz…

About the author: ensanproje